Wij, Project-Team B.V. achten het van groot belang dat er nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring treft u informatie aan over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.project-team.nl worden gepubliceerd.

 

 • PERSOONSGEGEVENS

 

 • Wij leveren technische specialisten in complete projectteams of enkele technici voor periodiek en incidenteel onderhoud. Er zijn specialisten die technische werkzaamheden verrichten zoals ontwerp, engineering, projectmanagement, installatie en onderhoud op het gebied van: elektrotechniek, laag- en hoogspanning, energietechniek, automatisering en inspectie laagspanning. Daarnaast leveren wij specialisten die werkzaamheden verrichten in de facilitaire dienstverlening en advisering daaromtrent op het gebied van onderhoud, beheer en schoonmaak van vastgoed. Tot slot leveren wij specialisten die zich bezighouden met de advisering omtrent technische- en specialistische detachering van arbeidscontinuering op het gebied van: installatietechniek, energietechniek, onderhoud en vastgoed. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

 

 • Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst van opdracht, het invullen van het contactformulier op onze website of door een bezoek aan ons kantoorpand. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

 

 • IDENTITEIT

 

 • De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

 • Project-Team B.V., gevestigd te (2266 NA) Leidschendam, op het adres de Star 3 A en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57931992.

 

 • SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN GEBRUIK

 

 • Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

 

Opdrachtgevers
Soort persoonsgegevens o Contactgegevens van opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);

o Financiële gegevens;

Doeleinden o De uitvoering van uw opdracht en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties;

o De uitvoering en het beheren van samenwerkingsverbanden in projectvorm;

o Inkoop van diensten en producten bij onze leveranciers;

o Het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;

o Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden;

Rechtsgrond

 

o Uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever;

o Het voldoen aan wettelijke (administratie)verplichtingen;

o Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake (aansprakelijkheid)verzekeringen;

o Het behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan opdrachtgevers te verlenen;

Bewaartermijn o Tot maximaal twee (2) jaren na de beëindiging van de Opdracht;
Gevolgen niet verstrekken gegevens o Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

 

Bezoekers van ons kantoorpand
Soort persoonsgegevens o Contactgegevens van de bezoeker (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);

o Camerabeelden;

Doeleinden o Interne controle en het bewaken van de veiligheid in en rondom ons kantoorpand;
Rechtsgrond

 

o Het gerechtvaardigd belang om eigendommen en bezoekers van het kantoorpand te beveiligen;
Bewaartermijn o Contactgegevens tot maximaal 6 (zes) maanden en camerabeelden tot maximaal 2 (twee) weken nadat u ons kantoorpand hebt bezocht;
Gevolgen niet verstrekken gegevens o Zonder de persoonsgegevens, kan de bezoeker de toegang tot het kantoorpand worden ontzegd.

 

Gebruikers van onze website
Soort persoonsgegeven o Contactgegevens van de gebruiker (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);

o Het door de gebruiker achtergelaten bericht, inclusief eventueel door de gebruiker opgenomen persoonsgegevens in dat bericht;

o Cookies (zie hiervoor verder onder punt 6) van deze privacyverklaring;

Doeleinden o Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van het bericht van de gebruiker;

o Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie;

Rechtsgrond

 

o Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan gebruikers van de website te verlenen;
Bewaartermijn o Tot maximaal de duur die nodig is om de inhoud van uw verzoek volledig te kunnen behandelen en afhandelen, maar niet langer dan 6 (zes) maanden;
Gevolgen niet verstrekken gegevens o Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij het bericht mogelijk niet (volledig) in behandeling nemen.

 

 • BEWAARTERMIJNEN

 

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3) van deze privacyverklaring genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke (bewaar)verplichtingen uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

 

 • GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

 

 • Persoonsgegevens worden niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Als wij derden toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond van de wet vereiste (geheimhoudings-, en beveiligings)maatregelen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dat te waarborgen hebben wij met alle partijen aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, contractuele afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten).

 

 • GEBRUIK COOKIES

 

 • Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of op uw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. Voor verdere informatie over het gebruik van cookies en uw rechten klik hier.

 

 • RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

 

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens met als doel om te controleren of de persoonsgegevens juist zijn en rechtmatig worden verwerkt. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 

 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

 

 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

 

 • U kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

 

 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

 

 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via info@project-team.nl.Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

 

 • BEVEILIGING

 

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om jou te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

 

 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij jou zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren jou ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

 • WEBSITES DERDEN

 

 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

 • CONTACT EN KLACHTEN

 

 • Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de afdeling Contact & Support via info@project-team.nl.

 

 • Natuurlijk helpen wij jou graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Mocht u desondanks een klacht hebben over ons gebruik van uw gegevens, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.